The Finnish Ambassador of Kosovo Ms. Pia Stjernvall met with the Kosovo CSR Network Director Mrs. Linda Tahiri Rukiqi.

Ambasadorja e Finlandes ne Kosove znj. Pia Stjernvall priti ne takim drejtoreshen e Kosovo CSR Network znj. Linda Tahiri Rukiqi. Gjate takimit u diskutua per praktikat dhe veprimet e përgjegjshme të ndermarrjeve anetare te Rrjetit CSR, nevojes per koordinim ne mes te paleve te interesit drejt perafrimit te arsimit ne Kosove me kerkesat e tregut, dhe shkembimin e ideve per projekte te ardhshme te cilat adresojne sfida të aspektit shumë dimensional ne Kosove, përfshirë: të drejtat e njeriut, te drejtat e punetoreve, mjedisin, luftimin e korrupsionit, dhe cështjet e ndryshme të karakterit social.

 

The Finnish Ambassador of Kosovo Ms. Pia Stjernvall met with the Kosovo CSR Network Director Mrs. Linda Tahiri Rukiqi. During the meeting was discussed about the responsible practices and actions of CSR Network member companies, the need for coordination between stakeholders towards the approximation of education in Kosovo with market demands and exchange of ideas for future projects that address challenges of multi-dimensional aspect in Kosovo, including: human rights, labor rights, the environment, combating corruption, and various issues of a social character.