Bëhuni anëtar

I Nderuar anëtar i ardhshëm i Rrjetit CSR të Kosovës,

Faleminderit për interesin tuaj për t'u bashkuar në Rrjetin CSR të Kosovës!

Rrjeti për Përgjegjësi Shoqërore Korporative në Kosovës është një organizatë jo-fitimprurëse, dhe joqeveritare e themeluar nga anëtarët e saj me qëllim të mbështetjes së kontributit për  zhvillimin e rritjes së qëndrueshme ekonomike, përmes promovimit të përgjegjësisë shoqërore korporative në shoqëri. Këta udhëheqës të biznesit janë të vendosur për të rritur ndërgjegjësimin e publikut për Përgjegjësinë Shoqërore Koorporative (CSR) dhe për të promovuar praktikat më të mira të CSR brenda kompanive të tyre.

Si kriter për anëtarësi, ne zgjedhim vullnetin e lirë të ndërmarrjeve kosovare të regjistrohen në këtë Rrjet dhe kryesisht të kontribuojë në promovimin e parimeve të CSR. Para se të plotësoni aplikacionin, ju lutemi lexoni aktet nënligjore dhe Deklaratën për Qeverisje të Mirë të Korporatave.

Benefitet e anëtarësimit ne Rjetin tonë

Qellimi ynë është që të zgjërojmë fushëveprimin e kontributeve të bizneseve kosovare në shoqëri, dhe për më tepër për ta forcuar këtë marrëdhënie.

- Ne punojmë për të forcuar klimën e biznesit të vendit dhe rritjen ekonomike drejt prosperitetit dhe integrimit Euro Atlantik duke promovuar praktikat më të mira të biznesit

- Ne kemi për qëllim për të rritur ndërgjegjësimin në lidhje me çështjet e Përgjegjësisë Sociale Korporative në Kosovë dhe kërkime në fushën e parimeve të CSR dhe Global Compact

- Ofrimi i asistencës teknike për kompanitë anëtare kur të jetë e mundur dhe gjithashtu të promovojë krijimin e partneriteteve ndër-sektorial

- Ndihmojmë në hartimin e  një politikë kombëtare Kosovo CSR duke ndërtuar kapacitetet e institucioneve kryesore qeveritare në CSR

- Inicimi i projekteve të përbashkëta te CSR në bashkëpunim me anëtarët

- Ndihmojmë ndërtimin e kapaciteteve të bizneseve të tjera për të integruar CSR në kompanitë e tyre

- Komunikimi me kompanitë më të mëdha dhe korporatat që operojnë në Kosovë

- Te sjellë dhe të trajnoj konsulentët / trajnerët , dhe të ndertojë rrjet të fortë të trajnerëve

- Praktikat më të mira të këmbimit dhe të mjeteve të zhvillimit

- Qendron me trended e fundit të CSR në mbarë botën

Ne mirëpresim biznese të tjera për t'u bashkuar me familjen e Rrjetit CSR, në mënyrë që së bashku ne të bëjë një ndryshim!

Sapo ju të plotësoni formularin e anëtarësimit, Bordi i Drejtorëve miraton aplikimin tuaj për anëtarësim, dhe ju do të njoftoheni me shkrim.

Ju faleminderit!

 

 

Shiko lokacionin