Cfarë është Skema e Mentorimit?

Skema e mentorimit është një projekt i UNICEF-it i zbatuar nga ne i cili synon të kontribuojë në fuqizimin dhe zhvillimin e të rinjve duke rritur kapacitetin dhe aftësinë për të marrë pjesë në fuqinë punëtore, vendimmarrjen e politikave dhe proceset e vendimmarrjes, përmes mentorëve të sektorit privat ose mentorëve të rinj. Skema e mentorimit ka objektiva dhe modele të ndryshme në varësi të rrethanave të rinisë që ata synojnë. Për shembull, këshilla dhe mbështetja që kërkon një i ri që kërkon biznesin është dukshëm e ndryshme nga mbështetja që një i ri që rrezikon të braktisë shkollën. Skema e mentorimit lidh të rinjtë që marrin pjesë në nismat e UNICEF me mentorë vullnetarë të ardhur nga sektori privat dhe shoqatat e alumni.

Cfarë do të thotë "Të bëhesh mentor"?

Procesi i mentorimit ndahet në dy mënyra: mentorimi gjatë punëtorive dhe mentorimi gjatë fazës së implementimit. Mentorët që do të kërkohen për një punëtori (3 ditë të plota) të organizuar nga partnerët tanë implementues dhe do të njoftohen paraprakisht që të marrin pjesë në Trajnimin e Trajnuesve para punëtorive që të përgatiten me të gjitha materialet e nevojshme për punëtori dhe dinamikën që kanë punëtoritë.

Faza e dytë përfshin mentorimin gjatë implementimit të projekteve. Mentorët që do t’u caktohen grupeve do të kontaktojnë me grupin nepermjet takimeve / skype / telefonit dhe do t'i këshillojnë ata për çdo çështje që mund të hasin gjatë fazës së implementimit.

Punëtoritë

Punëtoritë do të kenë tema të ndryshme siç janë zhvillimi i të menduarit kritik dhe media për të shkruar dhe lexuar, mjedis, edukim cilësor, aktivizëm etj. Punëtoritë zakonisht mbahen gjatë fundjavave (e Premte, e Shtunë, E Diel) gjatë gjithë ditës. Cilido mentori i është  caktuar një grup prej 6-7 të rinjsh që do t'i udhëzojnë në formësimin e ideve të tyre për projekte dhe t'i bëjnë ato më profesioniste ndërsa kalojnë nëpër module që mentorët kanë marrë gjatë trainimit të trainerëve.

Punëtoritë do të jenë të fushave të ndryshme, por kryesisht ndahen në:

  • UPSHIFT: Punëtoria me ndikimit social, duke u përqëndruar në zhvillimin e të rinjve dhe adoleshentëve të margjinalizuar për t'u bërë inovatorë dhe ndërmarrës të ardhshëm.
  • PODIUMI: Avokaturë për ndryshim i cili synon të zhvillojë aftësi avokimi dhe lobimi për adoleshentët dhe të rinjtë në mënyrë që ata të mund të përmirësojnë kushtet e jetesës në komunitetet ku jetojnë.
  • PONDER: Literatura kritike e mediave e cila ka për qëllim përmirësimin e aftësive të të menduarit kritik, duke u përqëndruar në leximin kritik të mediave.

 

Mentorimi gjatë fazës së implementimit:

Faza e dytë përfshin mentorimin gjatë implementimit të projekteve. Të gjithë grupet që kanë fituar gjatë punëtorive 3-ditore, do të fillojnë zbatimin e projekteve të tyre në muajt e ardhshëm. Gjatë kësaj periudhe, një mentor nga databaza e të dhënave tona do të emërohet në një nga grupet të cilat ai / ajo do të monitorojë / ndihmojë / këshillojë. Kjo mund të realizohet me takime më të shkurtra ku të rinjtë që kanë nevojë për ide për zhvillimin e mëtutjeshëm të projekteve të tyre si marketing, financë, aplikacion i IT, duke filluar një start-up, do të kenë mundësinë për të takuar / skype / telefonatë me mentorin e tyre.

Pjesëmarrësit:

Pjesëmarrësit që do të jenë pjesë e punëtorive janë kryesisht adoleshentë të moshës 15 deri në 24 vjeç, nga qytete dhe etni të ndryshme të Kosovës.

Pse të bëhesh MENTOR?

Mentorimi mund të ketë efekte të thella pozitive në performancën akademike dhe profesionale të të rinjve dhe të rrisë vetëbesimin dhe ndihmoj shëndetin e tyre mendor. Prandaj, mentorimi shkon përtej ofrimit të mbështetjes për të kapërcyer sfidat personale, për të fuqizuar udhëheqësit dhe duke mundësuar të rinjtë të marrin përgjegjësinë për të ardhmen e tyre. Mentorimi gjithashtu ka efekte tjera positive si të përmirësojnë aftësitë e tyre njohëse dhe shoqërore; shkollat ​​tregojnë rezultate të përmirësuara të nxënësve dhe lidhje më të forta me tregun e punës; dhe në një nivel kombëtar, mentorimi mbështet kohezionin social dhe nivelet e punësimit.

Mentorët që marrin pjesë në këto punëtori do të konsiderohen Vullnetarë të UNICEF-it dhe do t'u jepen çertifikata nga UNICEF dhe partneri implementues në fund të punëtorive si mirënjohje  të punës vullnetare që ata bëjnë.

Para se të bëhen zyrtarisht Mentor, të gjithë duhet të kalojnë kurset online për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Ngacmimin Seksual dhe Human Centered Design Thinking, i cili do të mbahet personalisht nga një trainer i certifikuar. Të gjithë ata që marrin pjesë në këto trajnime do të certifikohen në fund të kurseve.