Bashkëpunimi me European Young Cell Alumni në Skemën e Mentorimit

Rrjeti CSR Kosova dhe European Young Cell Alumni kanë filluar bashkëpunimin për mentorimin e programeve të UNICEF për përkrahjen dhe promovimin e zhvillimit të rinisë, duke ofruar kështu mundësi të reja për të rinjë në qasje në tregun e punës dhe në vendim marrje.
#csrkosovo #youthempowerment #csr