Bashkëpunimi mes ICK dhe CSR Kosova

Rrjeti CSR Kosova filloi bashkëpunimin me Innovation Centre Kosovo për të kontribuar drejt fuqizimit dhe zhvillimit të të rinjëve me përkrahjen e mentorëve nga sektori privat apo mentorëve të rinj, duke rritur kapacitetin dhe mundësinë e pjesëmarrjes së tyre në fuqinë punëtore, formimin dhe proceset e vendim marrjes.