Buletini Informativ i Rrjetit per muajin Gusht

Për të parë buletinin e rrjetit CSR Kosova për muajin Gusht, klikoni linkun:
http://csrkosovo.org/reposit…/docs/Buletini_Gusht_951550.pdf