Global Entrepreneurship Week Kosovo

Me rastin e Global Entrepreneurship Week (GEW) e organizuar nga partnery ynë Innovation Centre Kosovo, Rrjeti CSR Kosova në bashkëpunim me Sustanability Leadership Kosova është duke ofruar trajnim për anëtarët dhe mbështetësit mbi: Trasnformational Leadership.

Aktivitetet dhe iniciativat e CSR janë të lidhura direkt me Sustainable Development Goals (SDG) objektiva të vendosura nga Kombet e Bashkuara (UN) në agjendën për 2030, ky aktivitet koontribuon ne edukimin e kompanive për rëndësinë e CSR dhe Zhvillimit te Qëndrueshëm si dhe për impaktin qe ka në kompanitë e tyre.