Hymeri Kleemann është kompania më e re anëtare e Kosovo CSR Network.

Hymeri Kleemann është kompania më e re anëtare e Kosovo CSR Network.
Hymeri Kleemann ka treguar shumë sukses në industrinë e ashensorëve dhe shkallëve lëvizëse në Kosovë, Shqipëri dhe Gjermani, dhe operon në mënyrë të përgjegjëshme ndaj shoqërisë.