Korniza e bashkëpunimit të Kombeve të Bashkuara për zhvillim të qëndrueshëm (UNSDCF) 2021-2025 - Punëtoria për prioritizim strategjik

Shumë të lumtur që ekipi ynë morri pjesë dhe kontribuoi në Kornizën e Kombeve të Bashkuara për zhvillim të qëndrueshem  2021 - 2025 , i cili synon të forcojë harmonizimin dhe përpjekjet për të arritur qëndrueshmërinë socio-ekonomike dhe mjedisore në Kosovë, kjo kornize ka për qellim të forcojë kapacitetet, resurset dhe tërësine e shkathtësive në punën me partnerët lokal dhe institucionet në zgjidhjen e shkaktarëve themelor të sfidave të identifikuara më së shpeshti në kontektsin e realizmit të Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe prioriteteve të tjera të rëndësoshme lokale dhe regjionale.

Rrjeti CSR i Kosovës vazhdimisht përqendrohet në arritjen e Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm, të përcaktuara nga Kombet e Bashkuara, e cila kontribuon në rritjen e dukshmërisë së praktikave CSR.