Meet Our Member - Flexograf

Meet our member, Flexograf

Interviste me Berat Mustafa - Drejtor Gjeneral i ndermarrjes Flexograf, kontribues te

CSR.

Na thoni dicka rreth veprimtarise te Flexograf dhe rreth ekipit tuaj?

Flexograf merret me flexoprintim; ne fabriken tone ne Gjilan prodhohen ambalazhe te

produkteve ushqimore dhe jo ushqimore, qofte per tregun tone apo per eksport ne

vende evropiane ose me gjere, Gezohem qe tani i kemi te punesuar 60 puntore ne

ndermarrjen tone, duke perfshire admistraten dhe prodhimin.

Cilat jane planet e Flexograf?

Do te investojme ne makineri me te reja me efiksasitet me te mire lidhur me prodhim.

Po shohim te zgjerohemi ne treg te ri, te rrisim kompanine me rritjen e ekipit tone

gjithashtu, duke vazhduar te jemi te pergjegjshem ndaj shoqerise.

Cfare aktivitete te CSR ndermerrni si kompani dhe cfare lloj aktivitetesh planifikoni per

te ardhmen?

Ne Flexograf respektojme parime te CSR dhe ligjet ne fuqi. Gjithashtu, ne i mbeshtesim

nismat e Rrjetit CSR Kosova, qofte ne skemen e mentorimit te rinjeve, aktivitetet

vetedijesuese per mbrojtje te mjedisit, filantropi, etj, dhe jemi shume te gatshem te

vazhdojme te bashkepunojme ne kesi lloj projekte.

Disa fjale per Rrjetin CSR Kosova!

Me shume deshire I jemi bashkuar Rrjetit CSR ne Kosove, i cili gjithashtu eshte antari

dhe organizata partnere per Kosove e Rjetit per pergjegjesi shoqerore korporative te

Europes, nje hap tjeter i rrjetit te toleroj tutje organizatat Kosovare ne struktura

evropiane. Rrjeti CSR Kosova inkurajon ndikimit pozitiv permes aktiviteteve tona ne

lidhje me mjedis, konsumatore, punetore, komunitete, pale te interesit dhe publikun e

gjere. Shpresoj me shume kompani qe veprojne ne Kosove e shohin rendesine e

kontribuimit ne CSR dhe te mbeshtesin misionin e CSR.