Mirësëardhje KIVO LLC!

Anëtari më i ri i rrjetit CSR Kosova, KIVO LLC ofron një gamë të gjerë produktesh të paketimit me bazë të PP (Polypropilene) për tregun industrial dhe konsumatorë, e gjithashtu prodhon produkte gjysmë të përfunduara për tregun industrial dhe produkte të përfunduara për konsumatorë, por pa e lënë anash asnjëherl aktivitete të përgjëgjshmë ndaj shoqërisë, sidomos në komunën e Kacanikut ku ata operojnë, dhe kanë kontribuar që shumë familje të sigurojnë ekzistencën e tyre.

Tani bashkërisht mund të kontribuojmë në shpërndarjen e parimeve të përgjegjësisë shoqërore dhe të ndërmarrim aktivitete të CSR që të adresojmë sfidat që ka shoqëria jonë të karakterit social.