Mirëseardhje Novus Consulting!

Mirëseardhje Novus Consulting!

Anëtari më i ri i rrjetit CSR Kosova, Novus ofrojnë shërbime të konsulencës për rritje të biznesit dhe zhvillim të strategjive, zbatim të projekteve, zgjidhje teknologjike; dhe tani me ta si pjesë e rrjetit do të punojmë bashkërisht në shpërndarje të filozofisë së CSR në Kosovë.

Tani bashkërisht mund të kontribuojmë në shpërndarjen e parimeve të përgjegjësisë shoqërore dhe të ndërmarrim aktivitete të CSR që të adresojmë sfidat që ka shoqëria jonë të karakterit social.