Përgaditja e Kriterereve dhe Tarifave të Anëtarësisë në organizatë.

Sot, njëri nga grupet punuese të rrjetit CSR u mblodhën për të përgaditur Kritereret dhe Tarifat e Anëtarësisë në organizatë.

GP po përgaditë një procedurë funksionale dhe në perputhje me parimet qeverisëse të CSR.