CSR EUROPE - EU Talent, Mbështetja e NVM-ve për të ofruar më shumë zanatësi, dhe më cilësore

Ne po punojmë për të zhvilluar zgjidhje për të luftuar papunësinë e të rinjve duke bashkëpunuar me ndërmarrjet e vogla dhe të mesme për të ndërtuar mësim cilësor. EUTalent është një projekt 2 vjeçar që vazhdon deri në fund të gushtit 2018, në 12 vende evropiane që synon të ofrojë fuqinë punëtore të ardhshme me aftësitë, trajnimin dhe edukimin për të qenë anëtarë të suksesshëm dhe produktivë të shoqërisë. Partnerët tanë kombëtarë sjellin në tryezë mjete, informacion dhe burime për të përmirësuar sasinë dhe cilësinë e praktikës suaj.

Bashkohu me ne në përpjekjet tona këtu: https://www.eutalent.org